សមាគមពុទ្ធសាសនាវត្តខ្មែរ នឹង រៀបចំធ្វើកម្មពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ជារើយៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង…!

ដោយសារ ជម្ងឺរាត្បាត កូវីដ១៩ ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ ពិធីបុណ្យផ្សេងៗរបស់យើង នឹងត្រូវផ្អាកអាក់ខានមួយរយៈសិន…!

សួម មេត្តាមានការយោគយល់…!

*********************************

កម្មពិធីបុណ្យ របស់យើង ឆ្នាំ ២០២១

Termine 2021 Wat Monysatharam

កម្មពិធីបុណ្យ របស់យើង ឆ្នាំ ២០២០

Termine 2020 in Wat Monysatharam

កម្មពិធីបុណ្យ របស់យើង ឆ្នាំ ២០១៩

Termine 2019 in Wat Monysatharam