ការបរិច្ចាគ

 

យើងមាន គណនីធនាគារថ្មី…!

Bankverbindung:

Volksbank Rhein-Erft Köln eG

Kontonummer [IBAN]:

DE74 3706 2365 1017 5790 17

Bankleitzahl [BIC]:

GENODED1FHH