នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីជាផ្លូវការរបស់សមាគម លោកអ្នកនឹងឃើញពត៌មានខ្លះៗអំពីវត្ត និងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់យើង។

លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកក៏នឹងឃើញពត៌មានអំពីពិធីបុណ្យសំខាន់ៗរបស់សមាគម ដែលយើងបានប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

Info Mappe 2020 ជា PDF សម្រាប់យកចេញ

Wat-Khmer Mappe 2020_2.Auflage