គណកម្មការ :                      

ប្រធានស្ដីទី: អមរា ម៉ៅ

លេខាធិការ :

ជិនរតន៍ ម៉ៅ

ហេរញ្ញិក :

អាក់សិល មួល្ល័រ

អ្នកដំណាងវត្ត :

ឡូវហ្វុង ឆិន

សុវណ្ណៈ សៅ-ស្បូរូវស្កា